ميدان عرفات ميں تقريب برائت از مشركين

مراسم برائت از مشركين در عرفاتمراسم برائت از مشركين در عرفاتمراسم برائت از مشركين در عرفاتمراسم برائت از مشركين در عرفاتمراسم برائت از مشركين در عرفاتمراسم برائت از مشركين در عرفاتمراسم برائت از مشركين در عرفاتمراسم برائت از مشركين در عرفات